Sarađujte sa nama

Zatražite ponudu

Kako do cilja? 

SertifikAcije

Objektivno potvrđujemo Vaš sistem menadžmenta
Bilo da ste mikro-, malo veliko ili multinacionalno preduzeće

O NAMA

Sertifikacija

Adekvatno implementiran i primenjen upravljački sistem u proizvodnji ili pri pružanju usluga pomaže organizaciji u zadovoljenju zahteva zakonskih propisa i značajnih zainteresovanih strana. Evropski priznat sertifikat doprinosi konkurentnost i na domaćem i na stranom tržištu.

Profesionalni Treninzi

Da bi ste naše profesionalne treninge iskoristili na najsvrsihodniji način, akcenat stavljamo na to, da naši eksperti u toku treninga prenose primenjivo znanje, koje će povećati stručnost i kompetenciju vaših saradnika, a samim tim pomoći i u povećanju efikasnosti poslovanja i radnog učinka.

INDUSTRIJSKO-Specifična Rešenja

Na osnovu više decenijskog iskustva naše organizacije i naših eksperata, industrijsko specifične usluge pružamo na polju bezbednosti hrane, energetske efekasnosti, dobre proizvođačke prakse u proizvodnji kozmetičkih proizvoda i dr.

Sertifikacija

EN ISO 9001 : 2015

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)

Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard. Primenom i sertifikacijom standarda organizacija dokazuje sposobnost kontinuiranog ispunjavanja zahteva korisnika, relevantnih zainteresovanih strana, kao i važećih zakona i propisa.  Bilo koja organizacija, bez obzira na njen tip ili veličinu može ga primenjivati. Sistem menadžmenta kvalitetom obezbeđuje transparentnost i sledljivost procesa unutar organizacije, a olakšava i svakodnevnu kontrolu procesa i rada.
Kvalitet se ne odnosi samo na proizvod, nego i na procese i na celokupan rad organizacije.

EN ISO 14001 : 2015

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine pomaže organizaciji u identifikaciji aspekata životne sredine i utvrđivanju zahteva zainteresovanih strana. Standard podržava zadovoljenje zakonskih zahteva i zahteve relevantnih zainteresovanih strana.
Implenentacija i primena sistema upravljanja zaštitom životne sredine pomaže u zaštiti prirodnih resursa, u smanjivanju rizika od zagađenja, a istovremeno pomaže u očuvanju zdravlja ljudi. Pored ekološkog pristupa stvara i ekološku svest. Pri primeni sistema definisani su zadaci i odgovornosti u vezi sa zaštitom i prevencijom zagađenja životne sredine. Bilo koja organizacija bez obzira na njen tip ili veličinu može ga primenjivati samostalno ili integrisan sa ostalim sistemima.

EN ISO 22000 : 2005

Sistem upravljanja bezbednošću hrane

Sistem upravljanja bezbednošću hrane uglavnom objedinjuje i dopunjuje glavne zahteve ISO 9001 standarda i HACCP sistema kako bi dao okvir za primenu i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane.
U ovom standardu principi bezbednosti hrane na objedinjen i sistematizovan način stoje na raspolaganju onima, koji se nalaze u lancu hrane (npr. pored proizvođači hrane mogu ga primenjivati i proizvođači hrane za životinje, kao i proizvođači ambalaže).

HACCP

Sistem analize opasnosti, kritične kontrolne tačke

Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

U Srbiji primenjivanje HACCP-a je zakonska obaveza u lancu hrane (izuzev primarne proizvodnje).

EN 16636:2015

Usluga suzbijanja štetočina („CEPA standard”)

Na inicijativu Evropske Konfederacije za Suzbijanje štetočina (Confederation of European Pest Management Associations) 2015. godine izrađen je ovaj CEN standard. Organizacije koje u svom poslovanju u vezi suzbijanja štetočina primenjuju ovaj standard, dokazano pružaju vrhunsku uslugu. Primenjivanjem i sertifikacijom EN 16636 standarda mogu dokazati visok nivo stručne pripremljenosti i pristupa poslovanju.
Standard EN 16636 potvrđuje da uslugu obavljaju osobe, koje su stručno vrhunski pripremljene. Svoj rad obavljaju na osnovu takvih procesa, koji su standardizovani i transparentni. Prilikom obavljanja usluge suzbijanja štetočina poštuju se zakonski propisi i uzimaju se u obzir aspekti zaštite životne sredine i bezbednost zdravlja.
U trogodišnjem sertifikacionom ciklusu samo jednom se obavlja nadzorni audit.

SRPS OHSAS 18001:2008

(ISO 45001:2018)
Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Primenjivanjem sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu smanjuje se rizik povrede na radu i poboljšavaju se radni uslovi. Posebna pažnja se usmerava na određivanje stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. U fokus stavlja opšte zdravlje zaposlenih, jer oni imaju direktan uticaj na kvalitet proizvoda ili usluga.

SRPS ISO/ IEC 27001:2014

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Primenjivanjem sistema upravljanja bezbednošću informacija sveobuhvatno se identifikuje i reguliše informatička infrastruktura organizacije. Ovo se odnosii na bezbednost i na zaštitu informacija, jer informacija je takva imovina, koju treba štititi. Zaštita se sastoji od tehničkih mera (šifrovanje, lozinka, pravo pristipa, nivo pristupa), administrativnih mera (sigurnosna politika, pravilnik) i fizičkih mera (video nadzor, fizička kontrola pristupa).

Sistem stara se o tome, da organizacija sačuva poverljivost, integritet i dostupnost informacija, i obezbeđuje da informacije ne izgube ili da se ne oštete.

Bilo da ste mikro-, malo, veliko ili multinacionalno preduzeće, naše profesionalno iskustvo i naši visoko kvalifikovani vodeći auditori garantuju, da ćemo vam pružati najbolje rešenje za sertifikaciju vašeg upravljačkog sistema.

Zahtev za ponudu