Sertifikacija

EN ISO 9001: 2015

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS).

Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard. Primenom i sertifikacijom standarda organizacija dokazuje sposobnost kontinuiranog ispunjavanja zahteva korisnika, relevantnih zainteresovanih strana, kao i važećih zakona i propisa. Bilo koja organizacija, bez obzira na njen tip ili veličinu može ga primenjivati. Sistem menadžmenta kvalitetom obezbeđuje transparentnost i sledljivost procesa unutar organizacije, a olakšava i svakodnevnu kontrolu procesa i rada. Kvalitet se ne odnosi samo na proizvod, nego i na procese i na celokupan rad organizacije.

Zašto sertifikovati sistem?
1. Garantuje konstatan, predvidiv, besprekoran kvalitet proizvoda ili usluga.
2. Povećava zadovoljstvo kupaca i povećava renome organizacije.
3. Potpomaže efikasnost i efektivnost.
4. Procesi i dokumentacija postaju trensparentni, kontrolisani i lako se pretražuju.
5. Dokazuje da rezultati rada odgovaraju domaćim i inostranim očekivanjima.
6. Zahtev je pojednihih konkursa ili tendera.

EN ISO 14001: 2015

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine pomaže organizaciji u identifikaciji aspekata životne sredine i utvrđivanju zahteva zainteresovanih strana. Standard podržava zadovoljenje zakonskih zahteva i zahteve relevantnih zainteresovanih strana. Implenentacija i primena sistema upravljanja zaštitom životne sredine pomaže u zaštiti prirodnih resursa, u smanjivanju rizika od zagađenja, a istovremeno pomaže u očuvanju zdravlja ljudi. Pored ekološkog pristupa stvara i ekološku svest. Pri primeni sistema definisani su zadaci i odgovornosti u vezi sa zaštitom i prevencijom zagađenja životne sredine. Bilo koja organizacija, bez obzira na njen tip ili veličinu može ga primenjivati samostalno ili integrisan sa ostalim sistemima.

Zašto sertifikovati sistem?
1. Sprečava i izbegava kazne, koje slede pri zgađenju životne sredine
2. Smanjuje štetan uticaj na životnu sredinu
3. Poveća renome organizacije, jer dokazuje da organizacija posluje na ekološki odgovoran način
4. Dokazuje da organizacija posluje po relevantim zakonskim propisima
5. Pomaže u reciklaži otpada
6. Dokazuje da organizacija odgovara domaćim i inostranim očekivanjima
7. Zahtev je pojednihih konkursa ili tendera

EN ISO 22000: 2018

EN ISO 22000:2018

Sistem upravljanja bezbednošću hrane objedinjuje i dopunjuje glavne zahteve ISO 9001 standarda i HACCP sistema kako bi dao okvir za primenu i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane. U ovom standardu principi bezbednosti hrane na objedinjen i sistematizovan način stoje na raspolaganju onima, koji se nalaze u lancu hrane (npr. pored proizvođači hrane mogu ga primenjivati i proizvođači hrane za životinje, kao i proizvođači ambalaže).

Zašto sertifikovati sistem?
1. Garantuje kvalitet iz aspekta bezbednosti hrane
2. Poveća renome organizacije
3. Dokazuje da organizacija posluje po relevantim zakonskim propisima
4. Povećava zadovoljstvo kupaca smanjenjem opasnosti u vezi sa bezbednošću hrane
5. Dokazuje da organizacija odgovara domaćim i inostranim očekivanjima
6. Zahtev je pojednihih konkursa ili tendera

HACCP

Sistem analize opasnosti, kritične kontrolne tačke

U Srbiji primenjivanje HACCP-a je zakonska obaveza u lancu hrane (izuzev primarne proizvodnje).

Zašto sertifikovati?
garantuje kvalitet iz aspekta bezbednosti hrane
poveća renome organizacije
dokazuje daorganizacija posluje po relevantim zakonskim propisima
povećava zadovoljstvo kupaca smanjenjem opasnosti u vezi sa bezbednošću hrane
dokazuje da organizacija odgovara domaćim i inostranim očekivanjima
zahtev jepojednihih konkursa ili tendera

EN 16636 – "CEPA"

Usluga suzbijanja štetočina („CEPA standard”)

Na inicijativu Evropske Konfederacije za Suzbijanje štetočina (Confederation of European Pest Management Associations) 2015. godine izrađen je ovaj CEN standard. Organizacije koje u svom poslovanju u vezi suzbijanja štetočina primenjuju ovaj standard, dokazano pružaju vrhunsku uslugu. Primenjivanjem i sertifikacijom EN 16636 standarda mogu dokazati visok nivo stručne pripremljenosti i pristupa poslovanju. Standard EN 16636 potvrđuje da uslugu obavljaju osobe, koje su stručno vrhunski pripremljene. Svoj rad obavljaju na osnovu takvih procesa, koji su standardizovani i transparentni. Prilikom obavljanja usluge suzbijanja štetočina poštuju se zakonski propisi i uzimaju se u obzir aspekti zaštite životne sredine i bezbednost zdravlja. U trogodišnjem sertifikacionom ciklusu samo jednom se obavlja nadzorni audit.

Zašto sertifikovati sistem?

garantuje dokazano vrhunski kvalitet usluge
poveća renome organizacije
dokazuje da organizacija posluje po relevantim zakonskim propisima
povećava zadovoljstvo kupaca smanjenjemopasnosti u vezi deratizacije i dezinsekcije
dokazuje da organizacija odgovara domaćim i inostranim očekivanjima
stvara konkuretntsku prednost

EN ISO 45001

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Primenjivanjem sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu smanjuje se rizik povrede na radu i poboljšavaju se radni uslovi. Posebna pažnja se usmerava na određivanje stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. U fokus stavlja opšte zdravlje zaposlenih, jer oni imaju direktan uticaj na kvalitet proizvoda ili usluga.

Zašto sertifikova tisistem?
obezbeđuje sistemski pristup u upravljanjuzaštite zdravlja i bezbednošću na radu
poveća zadovoljenje zakonkih zahteva
smanjuje rizik i opasnost povreda na radu
smanjuje naknadu osiguranja
stvara konkuretntsku prednost

EN ISO 27001

Sistem upravljanja bezbednošču informacija

Primenjivanjem sistema upravljanja bezbednošću informacija sveobuhvatno se identifikuje i reguliše informatička infrastruktura organizacije. Ovo se odnosii na bezbednost i na zaštitu informacija, jer informacija je takva imovina, koju treba štititi. Zaštita se sastoji od tehničkih mera (šifrovanje, lozinka, pravo pristipa, nivo pristupa), administrativnih mera (sigurnosna politika, pravilnik) i fizičkih mera (video nadzor, fizička kontrola pristupa). Sistem se stara da organizacija sačuva poverljivost, integritet i dostupnost informacija, i obezbeđuje da se informacije ne izgube ili da se ne oštete.

Zašto sertifikovati sistem?
• uklanja nedeostke zaštite informacija
• smanjuje rizik pristupa poverljivim informacijama
• smanjuje interne i eksterne pretnje pri čuvanju podataka u elektronskom obliku
• povećava poverenje klijenata
• dokazuje da organizacija odgovara domaćim i inostranim očekivanjima
• zahtev je pojednihih konkursa ili tendera